• infotradingseminars@gmail.com
  • Zadzwoń: +48 516 428 450
POZIOMY SZKOLEŃ 

Kup szkolenie Sczegóły

ZAKRES MATERIA?U :

1. Teorie, o które opieramy handel;                                                                                                                                                                                                                                  (Niezwykle istotne, aby dowiedzie? si? jakie s? "zasady ruchu drogowego" i jak si? do niego w??czy?)

2. ?wiece Japo?skie: ich budowa i interpretacja;                                                                                                                                                                                                           (Niezb?dne, aby prawid?owo zrozumie? pod?o?e psychologiczne kryj?ce si? za kszta?tem "materia?u budulcowego", którego u?ywamy do budowy stanu konta)

3. 20 Najwa?niejszych Formacji ?wiecowych;                                                                                                                                                                                                             (Skoncentrujemy nasz? uwag? na najistotniejszych kszta?tach i ich ??czeniu, tak aby zwi?kszy? prawdopodobie?stwo sukcesu)

4. Czytanie wykresu ceny na podstawie ?wiec Japo?skich;                                                                                                                                                                                           (?wie?o nabyt? wiedz? zastosujemy w praktyce na wielu przyk?adach)

5. Analiza Techniczna i jej praktyczne zastosowanie;                                                                                                                                                                                                (Nieodzowne narz?dzie ka?dego fachowca do oznaczania miejsc i kierunków transakcji, nawigacji po wykresie ceny i minimalizowania ryzyka) 

6. Formacje Cenowe Kontynuacji i Odwrócenia Trendu;                                                                                                                                                                                           (Po??czone setki ?wiec uk?adaj? si? w ró?ne kszta?ty, na których skoncentrujemy nasz? uwag?, aby zwi?kszy? prawdopodobie?stwo sukcesu i okre?la? w?drówk? cen w przysz?o?ci)

7. Wska?niki Matematyczne;                                                                                                                                                                                                                                                         (S? jak "znaki drogowe" pomagaj?ce niezdyscyplinowanym kierowcom zachowa? ostro?no??, odpowiedni kierunek i pr?dko??)

8. Zasady Zarz?dzania Pieni?dzmi i Taktyki Zawierania Transakcji;                                                                                                                                                                                    (Nawet s?aba dru?yna z m?drym i sprytnym taktycznie trenerem wygrywa z faworytem) 

9. Praktyczna Interpretacja istotnych danych z Kalendarza Ekonomicznego;                                                                                                                                                                 (Istotny czynnik, aby rozpozna? czy akurat dzisiaj przytrafi nam si? wej?cie w "tr?b? powietrzn?")

10. Obs?uga i Mo?liwo?ci Platformy Transakcyjnej;                                                                                                                                                                                                                 (Je?eli ju? wiemy jak si? "zmienia biegi" i jakie s? "zasady ruch drogowego", warto by?oby troch? potrenowa? "jazd?")

11. Profile Rynku, a Strategie Handlu;                                                                                                                                                                                                                                          (Wa?ne, aby dopasowa? "pojazd" do mo?liwo?ci "jezdni" po której si? poruszamy, na pró?no bra? bowiem Ferrari na bezdro?a i oczekiwa? osi?gania zawrotnych wyników)

12. Mój Pierwszy depozyt,  zak?adanie w?asnego rachunku rzeczywistego.                                                                                                                                                             (Poka?emy i obja?nimy krok po kroku, jak samemu - bez fa?szywego doradcy - za?o?y? w?asne konto inwestycyjne)

1. Interaktywna nauka praktycznego czytania wykresów i interpretacji ?wiec japo?skich za pomoc? analizy technicznej :

ZALETY: 

- Mo?liwo?? prezentacji stosowanych technik.

- Obiektywne opinie grupy odno?nie zaprezentowanych technik.

- Poprawienie dotychczas stosowanej techniki poprzez powiew ?wie?ych pomys?ów uczestników szkolenia.

- Szkoleniowiec wska?e zalety i wady dotychczas stosowanych technik Kursanta.

- Inna Forma Nauki analizy technicznej na zaprezentowanych technikach.

- Poszerzenie perspektywy i wprowadzenie nowych technik analizowania wykresów.

- Udoskonalenie umiej?tno?ci praktycznego czytania wykresów i interpretacji ?wiec japo?skich za pomoc? analizy technicznej.


2. Symulacja  handlu w grupie ?wieca po ?wiecy uwzgl?dniaj?c zasady zarz?dzania pieni?dzmi i taktyki zawierania transakcji wysokiego prawdopodobie?stwa sukcesu.

(Prezentacja pu?apek i klarownych okazji jakie kryj? si? pod postaci? ka?dej kolejnej japo?skiej ?wiecy, przygotowanie i uzbrojenie si? do walki o profit, przy minimalnej ekspozycji kapita?u) 

ZALETY: 

- Stworzenie Planu dzia?ania w oparciu o praktyczne wskazówki.

- Okre?lenie kontroli ryzyka dla ka?dej transakcji.

- Zaplanowanie codziennej analizy pod k?tem nowych transakcji.

- Przeszukiwanie sesji dziennych na ró?nych interwa?ach czasowych w kierunku najbardziej wiarygodnych formacji ?wiecowych.

- Zaawansowane strategie selekcji SETUP/ów zgodnych z taktyk? inteligentnego zarz?dzania pieni?dzmi.


3. Handel wielointerwa?owy, czyli dobór stosownych strategii i narz?dzi by prawdopodobie?stwo sukcesu by?o po naszej stronie.

(Inwestor musi dobrze rozumie? istotne informacje dotycz?ce pozycji rynku, aby by? w stanie rozpoznawa? optymalne warunki kupna i sprzeda?y) 

ZALETY:

- Wyznaczanie strategicznych poziomów wsparcia i oporu na wielu interwa?ach czasowych.

-  Wykorzystanie techniki nak?adaj?cych si? na siebie odcinków jako wczesny sygna? odwrócenia trendu lub zako?czenia korekty.

-  Wykorzystanie wielointerwa?owych wska?ników do pod??ania za trendem wy?szego rz?du.

-  Wyznaczanie wysoce prawdopodobnych punktów zwrotnych ceny w przysz?o?ci za pomoc? techniki harmonicznej i narz?dzia pomiarowego TRADING SEMINARS.

-  Prezentacja i zastosowanie w praktyce 2 autorskich, kompletnych  systemów o wysokim prawdopodobie?stwie sukcesu.

-  Wiedza Fundamentalna, czyli zwi?z?a, praktyczna Interpretacja istotnych danych z kalendarza ekonomicznego.

-  Za?o?enia Makroekonomiczne 
-  Poprawne interpretowanie danych makroekonomicznych.
-  Sygna?y p?yn?ce z najnowszych danych makroekonomicznych, a sytuacja na wykresie.
-  Jak zarabia? na interpretacji kalendarza ekonomicznego w krótkim horyzoncie czasowym.

Prezentacja i szczegó?owe omówienie 6 Autorskich Systemów Wysokiego Prawdopodobie?stwa Sukcesu + Do szkolenia otrzymujesz 1 wska?nik Trading Seminars za darmo do 199z?. lub za dop?at? 99z?. Otrzymasz ka?dy wska?nik powy?ej kwoty 199z?. Wska?niki Trading Seminras to:
Trednd Expert 199, MultiStoch 199, MulitFractal 199, MultiParabolic 199, Prognozer 299, TachoMeter 299, MultiMacd 299.

A)  Kurs jest przeznaczony dla ca?kowitych Nowicjuszy, którzy jeszcze nigdy nie dokonali nawet jednej transakcji w swoim ?yciu i nie posiadaj? ?adnej teoretycznej wiedzy. 

B)  Kurs jest przeznaczony w równym stopniu dla Zaawansowanych i Do?wiadczonych graczy gie?dowych, zarówno Tych profituj?cych, jak równie? Tych oscyluj?cych pomi?dzy piek?em a niebem. 

-  Wyja?nimy  podstawy teoretyczne, a tak?e aspekty psychologiczne i strategiczne, o które zosta?y oparte i zbudowane systemy.

-  Wyja?nimy zasady praktycznego funkcjonowania ka?dego systemu.

-  Przedstawimy instrukcje krok po kroku:

1. Jak ustala? Wielko?? Pozycji -  Ile chcemy kupi? b?d? sprzeda? i  jak to obliczy? by wiedzie? ile chcemy kupi? lub sprzeda?.
2. Jaki Kierunek Transakcji - dlaczego kupujemy, a nie sprzedajemy i dlaczego b?dziemy sprzedawa?, a nie kupowa?
3. Jak ustala? poziom ewentualnej straty na jak? sobie mo?emy pozwoli? z otwarciem ka?dej nowej pozycji.
4. Jak zarz?dza? ewentualnym profitem je?li wszystko idzie po naszej my?li. 
5. Gdzie ko?czymy nasz? transakcje i zabieramy nasze pieni?dze.
6. jak zachowa? zimn? g?ow? by ?ci?le trzyma? si? systemu i nie da? si? podda? euforii lub l?kowi.

ad. A, B ) 

Po uko?czeniu kursu z zbudowanych i sprawdzonych systemów wysokiego prawdopodobie?stwa sukcesu ka?dy kursant, mimo braku do?wiadczenia oraz jakiejkolwiek wiedzy, b?dzie potrafi? zawiera? transakcje na gie?dzie cechuj?ce si? niskim ryzykiem oraz wysokim prawdopodobie?stwem odniesienia sukcesu finansowego, gdy? na tym seminarium b?d? precyzyjnie wyja?nione i szczegó?owo omówione, jak równie? zaprezentowane na licznych przyk?adach:

a) Zdefiniowane Warunki / Konstelacja uk?adu wska?ników matematycznych z uk?adem ceny na wykresie jako moment otwarcia pozycji.

b) Zdefiniowana niska kwota ewentualnej straty z ka?dej pojedynczej inwestycji jeszcze przed zawarciem transakcji.

c) Zasady zarz?dzania otwart? pozycj?, czyli recepta na to jak post?powa? w przypadku gdy cena idzie w profit lub strat?.

d) Zasady i techniki ustalania punktu docelowego zamykania transakcji z zyskiem. 

e) Handel to nie teoria kwantowa, lecz prosty i powtarzalny schemat oparty o zbiór regu? i warunków, które musz? zosta? spe?nione by cierpliwy i zdyscyplinowany gracz gie?dowy u?y? teorii matematycznego prawdopodobie?stwa jako swojej broni w walce o pieni?dze.

f) Po kursie B?dziesz potrafi? zawiera? transakcje  z perspektyw? zysku minimum 2 x wi?ksz? ni? kwota zainwestowana na ka?d? pojedyncz? transakcj?.

g) Po kursie,  je?li B?dziesz inwestowa? zgodnie z systemem, B?dziesz równie? zarabia? pieni?dze.

h) Po kursie B?dziesz zdolny do udoskonalenia w?asnych wcze?niej stosowanych technik transakcyjnych, je?li uczestniczy?e? jako do?wiadczony gracz.

i) Po kursie B?dziesz zdolny do tworzenia w?asnych systemów transakcyjnych, szytych na miar? twojej cz?stotliwo?ci zaanga?owania na rynku i apetytu do ryzyka.

5- dniowe INDYWIDUALNE online, Poziom 1/2/3.  ZOBACZ TE? na http://tradingseminars.pl/szkolenie1  SZKOLENIA - CENNIK.

Nauka od Podstaw poprzez poziom dla Zaawansowanych do tworzenia Indywidualnych Systemów Handlowych dzia?aj?cych na wszystkich interwa?ach czasowych i wszystkich produktach finansowych.

Do szkolenia 5- dniowego otrzymujesz 1 wska?nik Trading Seminars za darmo do 199z?. lub za dop?at? 99z?. Otrzymasz ka?dy wska?nik powy?ej kwoty 199z?. Wska?niki Trading Seminras to:
Trednd Expert 199, MultiStoch 199, MulitFractal 199, MultiParabolic 199, Prognozer 299, TachoMeter 299, MultiMacd 299.

-- Szkolenie 5 - dniowe jest najta?sz? ofert? w Polsce i na ?wiecie prowadzone przez profesjonalist? handluj?cego dla korporacji i prywatnie.

-- Szkolenie 5- dniowe jest rozbite na 5 sesji, ka?da trwaj?ca nie mniej ni? 2 godziny. Sesje nie musz? by? wykorzystane 5 dni z rz?du, umawiamy si? za pomoc? tel. i sms by dostosowa? si? indywidualnie na ka?d? sesj?.

-- Program szkolenia obejmuj? wiedz? dla Pocz?tkuj?cych po Zaawansowanych a? do Nauki tworzenia w?asnych systemów transakcyjnych + wtajemnicz? Ciebie w sprawdzone systemy, których sam u?ywam do zarabiania pieni?dzy.

-- Naucz? Ci? sta? si? samodzielnym handlowcem i zarabia? pieni?dze na ka?dym rynku finansowym.

-- Gwarantuj? zrozumienie materia?u, preferuj? przekaza? wiedz? w klarowny i przejrzysty sposób, tak by? zrozumia? mechanik? rynków, a twoje decyzj? by?y rentowne.

-- Poka?? Tobi? najbardziej sprawdzone techniki, oparte o ?wiece Japo?skie, ?wiece Heiken Ashi, ?wiece Renko.

-- Nauczysz si? Zasad wykorzystania Volumenu tickowego dostaniesz przewag? o której nikt nie wie.

-- Nauczysz si? handlu wielointerwa?owego i b?dziesz podejmowa? decyzj? kupna/sprzeda?y zgodnie z trendem wy?szego stopnia.

-- Udowodni? Ci, ?e b?dziesz umia? przewidzie? co stanie si? jutro na rynku z 80% skuteczno?ci?.

-- Porozumiewamy si? za pomoc? Skypa, s?yszymy si? i widzimy ekrany naszych komputerów, zatem ja pokazuje na ekranie Twojego i swojego komputera przyk?ady zajmowania pozycji, czyli omawiam i wyja?niam techniki : okre?lenia kierunku transakcji interwa?y- ?wiece, okre?lenia najkorzystniejszego czasu do wej?cia w rynek, miejsce ustawienia stop losa i take profit.

Aby zapisa? si? na szkolenie 5- dniowe portal tradinseminars.pl  wymaga wprowadzenia daty, je?li interesuj? Ci? bezpo?redni kontakt z ?ukaszem Falkowskim, w?a?cicielem i szkoleniowcem umów si? w ka?dej chwili drog? telefoniczna lub mailow? aby ustali? dogodny termin zaj?? i omówi? szczegó?y które Ciebie interesuj?. ZOBACZ TE? na http://tradingseminars.pl/szkolenie1  SZKOLENIA - CENNIK.

Interesuj? Ci? dodatkowy zarobek, lub rozpocz?cie nowego ?ycia w ?wiecie finansów zadzwo? 516-428-450 lub umów si? na skype i tam zostaw swoj? wiadomo?? do mnie, wejd? na skype i wyszukaj u?ytkownika tradingseminars.pl  Zapraszamy.

 

 Dzie? Dobry Pa?stwu, 

Szkolenie z Systemów generuj?cych wspólnie oko?o 500 wej??/zagra? w ci?gu doby do handlu na Opcjach Binarnych to okazja, która nie pojawia si? cz?sto w internecie.

Cena dla Pa?stwa jest umy?lnie zani?ona ze wzgl?du ?e oferta jest Nowa na stronie serwisu, dlatego postanowi?em zagwarantowa? Pa?stwu Najlepsz? cen?, za najlepsz? jako??,  po krótkim okresie próbnym zamierzam wstawi? t? ofert? na stron? z cen? 950z?.

W trwaj?cej Promocji otrzymacie Pa?stwo za Darmo jeden z moich Firmowych Wska?ników o które oparte s? Systemy. Gwarantowany Wska?nik do tej us?ugi to Wska?nik Trading Seminars Tachometer-który jest równie? do zakupienia na mojej stronie internetowej za 299zl. Wielointerwa?owy Tachometer jest niezb?dny do funkcjonowania Systemów i otrzymacie go Pa?stwo za darmo.

Systemy do zarabiana na Opcjach Binarnych 1 i 5 minutowych s? stworzone do grania strategi? Martynga?ow?, tzn. skupi?em si? na Zbudowaniu takich Strategii by prawdopodobie?stwo negatywnej Serii by?o zminimalizowane, wtedy wygrane generuj? si? automatycznie 

Nie jest mo?liwe zbudowa? system generuj?cy 70% i wi?cej skuteczno?ci w opcjach binarnych bo nie jest to realne, je?li kto? powie Pa?stwu ?e jest to zwyczajnie k?amie.
 
Dlatego skupiamy si? na budowaniu systemów martynga?owych, daj?cych 100% wygranych transakcji, gdy? jedna transakcja ko?czy si? wtedy gdy jest zako?czona wygran?.
 
System jest zbudowany do konta z ma?ym depozytem 900$, system nie robi wi?cej ni? 7 transakcji b??dnych z rz?du i je?li przychodzi taka seria to 8 transakcja zawsze wygrywa.
IQ option oferuje 23% do depozytu tak?e depozyt 900$ + 23% = 1107$
 
Oto przyk?ad 8 b??dnych z rz?du transakcji sk?adaj?cych si? na 1 wygran?, nasz system nie zrobi? jeszcze nigdy wi?cej ni? 7 b??dnych decyzji z rz?du oznacza to ?e 8 zak?ad zawsze wygrywa, zatem ca?a pozycja mimo najczarniejszego scenariusza 7 pora?ek z rz?du i tak jest wygrana bo odzyskujemy przy 8 zak?adzie wszystkie pieni?dze jakie zainwestowali?my w poprzednich 7 j jeszcze zarabiamy 22$  !!
 

Zakladaj?c stope zwrotu pay out brokera 84%

Podej?cie nr. 1= kwota inwestycji 1$ = wygrana to zwrot kwoty postawionej/zainwestowanej + 84% od kwoty postawionej/zainwestowanej. Czyli za 1$ dostajemy 1,84$

Podej?cie nr. 2= kwota inwestycji 4$ = wygrana to zwrot kwoty postawionej/zainwestowanej + 84% od kwoty postawionej/zainwestowanej. Czyli za 5$ dostajemy 7,36$

Inwestujemy:  

             1$  = strat 1$   po 1 z rz?du b?edach,   wygrywa   1,84$                       
             4    = strat 5$   po 2 z rz?du b?edach,   wygrywa   7,36$
             9    = strat 14$  po 3 z rz?du b?edach,   wygrywa  16,56$
            21   = strat 35$  po 4 z rz?du b?edach,   wygrywa  38,64$
            46   = strat 80$  po 5 z rz?du b?edach,   wygrywa  84,64$
           110  = strat 190  po 6 z rz?du b?edach,   wygrywa  202,40$
           280  = strat 470  po 7 z rz?du b?edach,   wygrywa  515,20$
           600  = strat 1070  po 8 z rz?du b?edach,  wygrywa 1104,00$

Dla ograniczenia ryzyka handlujemy dopiero jak system wygeneruje 2 z rz?du b??dne inwestycje, wtedy w??czamy si? do gry i zaczynamy od 1$

Bior?c pod uwag?, ?e system do opcji turbo 1 minutowych generuje w ci?gu 24h ok. 364 wej?cia Inwestycje pojawiaj? si? w krótkich odst?pach czasu i s? bardzo intensywne.

Do systemu mo?na te? podej?? w inny sposób i gra? dopiero od 3/4 b??dnego zdarzenia z rz?du obstawiaj?c na kolejnych wi?ksze kwoty, b?dziesz wtedy otrzymywa? mniej sygan?ów za to twoje Wygrane s? Wy?sze.

System do opcji 5 min. generuje ?rednio 64 wej?? miedzy 9am-9pm.
Ten sam system w ci?gu 24h generuje ?rednio 126 wej?cia. Strategia zosta?a przetestowana na 2516 transakcjach w ci?gu 5760 ?wieczek 5min. z rz?du i nigdy nie wygenerowa? wi?cej ni? 7 b??dnych transakcji z rz?du .
System do opcji 1 min. generuje ?rednio 160 wej?? miedzy 9am-9pm.
Ten sam system w ci?gu 24h generuje ?rednio 364 wej?cia. System zosta? przetestowany na 3689 transakcjach w ci?gu 14400 ?wieczek 1 min. z rz?du i nigdy nie wygenerowa? wi?cej ni? 7 b??dnych transakcji z rz?du.
 
Te 2 systemy oparte s? o ten sam wska?nik jednak ró?ni? si? stanowczo od siebie, interpretacj? tego wska?nika podczas podejmowania decyzji, ró?ni? tez si? innym faktami i te fakty poznaj? Pa?stwo na szkoleniu.
 
Inwestuj?c pocz?tkowo 1$, jeste? w stanie zarobi? 70/90$ dziennie graj?c systemem 1 min., co daje oko?o max 3 dni na odrobienie kwoty zainwestowanej w szkolenie tzn. zarobek ok. 200$
 
Oczywi?cie przy depozycie 1000$ mo?na wychodzi? od 2$ co da nam kapita? ok. 140/180$ dziennie.
 
Jest wielu brokerów, którzy przy 1 wp?acie podwajaj? konto, zatem zarabiasz ju? przy ma?ych inwestycjach finansowych. 

 

WA?NE INFORMACJE 

1.  TRADING SEMINARS – ORGANIZATOR, NIE ZWRACA KWOT WP?ACONYCH ZA SZKOLENIA Z POWODU BRAKU UCZESTNICTWA KURSANTA.

2.  TRADING SEMINARS GWARANTUJE ZWROT 100% WP?ACONEJ KWOTY W RAZIE BRAKU SZKOENIA Z WINNY ORGANIZATORA LUB WYPRZEDANIA DANEGO SZKOLENIA. 
( W ci?gu 7 dni roboczych licz?c od daty zako?czenia op?aconego szkolenia)

3.  W RAZIE ODWO?ANIA DANEGO SZKOLENIA TRADING SEMINARS, ZWRÓCI 100% WP?ACONEJ KWOTY NIEDOSZ?YM UCZESTNIKOM I POINFORMUJE ICH EMAILEM I TELEFONICZNIE O ODWO?ANIU SZKOLENIA NAJPÓ?NIEJ 24H PRZED GODZIN? ROZPOCZ?CIA OP?ACONEGO SZKOLENIA, DLATEGO BARDZO WA?NE JEST, ABY PODCZAS REJESTRACJI PODA? PRAWID?OWY NR. TELEFONU I ADRES EMAILOWY.

4.  TRADING SEMINARS UMO?LIWIA FORM? PRZEDP?ATY ZA DOWOLNE SZKOLENIE STACJONARNE W WYSOKO?CI = Poziom 1 = 105z?.  Poziom 2 = 255z?.  Poziom 3 = systemy = 375z?. 

5.  PRZEDP?ATE / ZALICZK? DOKONUJEMY ZA POMOC? PREZELEWU BANKOWEGO NA; ?ukasz Falkowski WBK nr. 74 1090 1346 0000 0001 3229 7657
NIE ZAPOMNIJ ZATYTULOWA? PRZELEW:

1. KWOTA SZKOLENIA.
2. MIEJSCOWO?? SZKOLENIA.
4. DAT? SZKOLENIA.

POZOSTA?? KWOT? WARTO?CI INTERESUJ?CEGO CI? SZKOLENIA UREGULUJESZ NA MIEJSCU.

6.  UISZCENIE 100% OP?ATY ZA DANE SZKOLENIE ZAWSZE GWARANTUJE W NIM UDZIAL, UISZCENIE 30% OP?ATY MO?E NA WYPRZEDANYCH SZKOLENIACH NIE GWARANTOWA? UDZIA?U ZAINTERESOWANEMU.

7.  ZAINTERESOWANY UISZCZAJ?CY 30% PRZEDP?ATY B?DZIE UPRZYWILEJOWANY W UCZESTNICTWIE W DANYM SZKOLENIU W STOSUNKU DO ZAINTERESOWANYCH W UCZESTNICTWIE I PRZYBYWAJ?CYCH W MIEJSCE WSKAZANE PRZEZ OGRAGNIZATORA NA W?ASN? ODPOWIEDZIALNO?? BEZ UISZCENIA OP?ATY UCZESTNICTWA (100%) B?D? PRZEDP?ATY (30%).

8.  WSZYSCY UISZCZAJ?CY PRZEDP?AT? S? ZOBOWI?ZANI DO UZUPE?NIENIA BRAKUJACEJ KWOTY WARTO?CI SZKOLENIA PRZED ROZPOCZ?CIEM SZKOLENIA, DLATEGO WIELKI APEL O PRZYBYCIE NAJPÓ?NIEJ 45MIN. PRZED GODZIN? ROZPOCZ?CIA DANEGO SZKOLENIA.

9.  ZAWSZE ISTNIEJE MO?LIWO?? KONTAKTU EMAILOWEGO LUB TELEFONICZNEGO I ZG?OSZENIA ZAINTERESOWANIA W POSZCZEGÓLNYM SZKOLENIU.

10. ZAINTERESOWANI NIE UISZCZAJ?CY OP?ATY UCZESTNICTWA LUB PRZED?ATY S? MILE WIDZIANI, A ORGANIZATOR ZROBI WSZYSTKO CO W JEGO MOCY BY UTOROWA? IM DROG? W ZDOBYCIU MIEJSCA W ZAJ?CIACH. (W takim przypadku prosimy o przybycie na miejsce 1 godzin? przed rozpocz?ciem szkolenia).

11. TRADING SEMINARS APELUJE BY NA DZIE? PRZED TERMINEM DOCELOWEGO SZKOLENIA SPRAWDZI? W GRAFIKU I NA STRONIE G?ÓWNEJ, CZY NIE ZOSTA? ZMIENIONY ADRES B?D? GODZINA INTERESUJ?CEGO CI? SZKOLENIA.