Aby wyznaczyć kanał zwyżkujący należy wyodrębnić dwa minima cenowe określające trend wzrostowy oraz dwa maksima.

Jeśli kurs porusza się w kanale, sygnałem kupna jest spadek w okolicę dolnej krawędzi kanału, a sygnałem sprzedaży wzrost w pobliże górnego ograniczenia kanału.

Wolumen obrotów powinien rosnąć gdy kurs wyznacza nowe maksima, a maleć podczas zniżek kursu.

Uwaga: Już po wyznaczeniu drugiego minimum można wyznaczyć prostą równoległą i umieścić ja na pierwszym maximum, co umożliwia wcześniejsze rozpoznanie kanału i wyznaczenie granicy następnej zwyżki.

Podczas rozpoznawania kanału zwyżkującego priorytetem jest wyznaczenie i połączenie linią trendu minimum dwóch po sobie następujących płytszych dołków.