Wskaźnik Techniczny Awesome Oscillator, AO — wykorzystuje się do określania impetu rynku. Wyliczany jest jako różnica 5-cio okresowej prostej średniej kroczącej z mediany ceny i 34-okresowej średniej kroczącej z mediany ceny (mediana ceny równa jest połowie sumy najwyższej i najniższej).

Sygnały kupna -- Spodek.

Jest to jedyny sygnał kupna, który powstaje, kiedy histogram znajduje się powyżej linii zerowej. Należy pamiętać o następujących rzeczach:

Sygnał «Spodek» powstaje, gdy histogram zmienia kierunek ze spadkowego na wzrastający. Drugi słupek jest poniżej pierwszego i wyświetlany jest jako słupek czerwony. Trzeci słupek jest powyżej drugiego i jest zielony.
Należy mieć na względzie, że przy korzystaniu z sygnału kupna «Spodek», wszystkie słupki Awesome Oscillator powinny znajdować się powyżej linii zero.

Przecięcie linii zero -- Sygnał kupna jest generowany, kiedy histogram przechodzi od wartości ujemnych do wartości dodatnich. Przy tym:
aby powstał ten sygnał, niezbędne są tylko dwa słupki, pierwszy słupek powinien być poniżej linii zerowej, drugi słupek powinien przecinać linię zero (przejście od wartości ujemnej do dodatniej)
niemożliwe jest jednoczesne powstawanie sygnału kupna i sygnału sprzedaży.

Dwa szczyty -- Jest to jedyny sygnał kupna, który może powstać, kiedy wartości histogramu leżą poniżej linii zero.
Należy pamiętać o następujących rzeczach:
sygnał jest generowany, kiedy mamy dołek (najniższe minimum), znajdujący się poniżej linii zero, po którym idzie następujący drugi dołek, który jest płytszy niż jego poprzednik (liczba ujemna, mniejsza według swojej absolutnej wartości, dlatego też znajduje się bliżej linii zero),

Histogram powinien znajdować się poniżej linii zero tworząc dwa obok siebie nastepujące dołki. Jeśli histogram przecina linię zerową między dołkami, sygnał kupna nie działa. Jednak tworzy się sygnał kupna "Przecięcie linii zerowej ";
każdy nowy dołek histogramu powinien być płytszy - wyżej (mniejsza według modułu liczba ujemna, która znajduje się bliżej ku linii zero), niż poprzedni dołek; jeżeli kształtuje się dodatkowy, jeszce płytszy dołek (który jest bliżej linii zero) i histogram nie przeciął linii zerowej, tworzy się dodatkowy sygnał kupna.

Sygnały sprzedaży -- Sygnał sprzedaży Awesome Oscillator jest rewersem sygnałów kupna.